# زندگی_زیباست

یک لحظه تآمل......................

باد با چراغ خاموش کاری ندارد          اگر در سختی بسر میبری                                     بدان که روشنی                                                                                                                                                                          (ویلیام شکسپیر) اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سخن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید