مادر


اگرتمام حلزونهای عالم  دست به دست هم دهند تابه چین رنج هایت سفرکنند؛

باز هم کاری از پیش نخواهند برد ، گیرم عصاره شفابخش هم داشته باشند.

چین و چروک رنجهایت را  مرهمی نیامده مادر ...

/ 0 نظر / 11 بازدید