لابی صهیونیسم چیست؟

تمام یهودیان آمریکا جزولابی نیستند٬چراکه اسرائیل دغدغه اصلی بسیاری ازآنها نیست.برای مثال دریک نضرسنجی درسال ۲۰۰۴حدود۳۶درصدازیهودیان آمریکاگفتند که آنها"نه زیاد"و یا"اصلاً "علاقه ای به اسرائیل ندارند.همچنین یهودیان آمریکادرقبال سیاستهای اسرائیل با هم اختلاف نظردارند.بسیاری ازسازماهای کلیدی مانند"AIPAC" و"کنفرانس روسای سازمانهای مهم یهودی"ازسوی تندروهایی اداره می شوندکه عمومآ ازسیاستهای توسعه طلبانه احزابی چون لیکود دراسرائیل حمایت می کنند وبه نوعی مخالف مساله صلح اسلو نیز به شمارمی روند.ازسوی دیگر٬بخش زیادجامعه یهودیان آمریکانسبت به سازش بافلسطینیان نطرمساعدی دارند وگروههای اندکی چون"صدای صلح یهودیان"قویاً ازچنین اقداماتی حمایت می کنند باوجوداین اختلاف نظرها٬میانه روها وافراطیون به شدت ازحمایت آمریکا ازاسرائیل جانبداری می کنند.

 شگفت انگیزنیست که رهبران یهودیان آمریکا٬اغلب با مقامات اسرائیل مشورت می کنند.ازاین رورهبران سابق می توانندنفوذمقامات اسرائیلی را درایالات متحده به حداکثربرسانند.یکی ازفعالان سازمانهای یهودی می نویسد:"برای ما عادی است که بگوییم با آنکه سیاست مادرباره مسائل خاصی است ولی بایدبررسی کنیم که اسرائیل به دنبال چیست.ما به عنوان یک جامعه این کار را همیشه انجام می دهیم.همچنین یک هنجارقوی علیه انتقادازسیاستهای اسراییل وجودداردورهبران یهودیان آمریکا به ندرت ازاعمال فشارعلیه اسرائیل حمایت می کنند.ازاینرو٬زمانی که"ادگاربرونف من"٬رهبر کنگره جهانی یهودنامه ای به بوش نوشت و از او خواست به اسرائیل برای ممانعت ازساخت دیوارجنجالی-امنیتی"حائل"فشارآورد٬به پیمان شکنی متهم شد.منتقدان می گفتندبرای رهبرکنگره جهانی یهودشرم آوراست که ازرئیس جمهوربخواهد دربرابرسیاستهای اعمالی دولت اسرائیل مقاومت کند.

زمانی که سیمورریچ٬رئیس تریبون سیاستهای اسرائیل درنوامبر ۲۰۰۵م به وزیر امورخارجه وقت آمریکا کاندولیزارایس٬توصیه کردبه اسرائیل برای بازگشایی یک گذرگاه درنوارغزه فشارآورد٬منتقدان اقدام اورا به عنوان یک رفتارغیر مسئولانه محکوم واعلام کردندکه:"درمیان یهودیان جایی برای کسی که علیه سیاستهای صهیونیسم تبلیغ کند نیست".برای درامان ماندن ازاین حملات ریچ اعلام کردکلمه فشارزمانی که متوجه اسرائیل باشددرقاموس من نیست.

یهودیان آمریکاآرایش عظیمی ازسازمانهابرای نفوذدرسیاست خارجی آمریکا شکل داده اند.در این میان آیپک(AIPAC)قویترین ومعروفترین آنهاست.درسال ۱۹۹۷٬مجله(FORTUNE)٬ازاعضای کنگره کارمندان آن خواست قویترین لابی های واشنگتن را رده بندی کنند.آیپک بعد از انجمن بازنشستگان آمریکا(AARP)و جلوتر ازلابی های پرنفوذی چون سازمان انجمن کارگری آمریکا(CIO.AFL)و انجمن تفنگدارا آمریکا در رده دوم قرارگرفت.بررسی (NATIONAL JORNAL) نیز درمارس ۲۰۰۵به نتیجه مشابهی رسید و آیپک را دررده بندی قدرت در واشنگتن درجایگاه دوم قرار داد.

لابی اسرائیل ٬همچنین مسیحیان پروتستانی همچون گری بوئر٬جری نا ول٬رالف رید٬پت رابرتسون ونیز رهبران سابق اکثریت مجلس نمایندگان چون دیک آرمی و تامی دلای را نیز شامل می شود.اینان اعتقاد دارندتجدید حیات اسرائیل یک رسالت مقدس است وازبرنماه توسعه طلبانه آن حمایت  و فکر می کنند اعمال فشار بر اسرائیل در تضاد با اراده الهی است.علاوه براین ٬اعضای لابی شامل مسیحیان نو محافظه کاری چون جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل٬رابرت بارت لی سردبیر سابق وال استریت ژورنال ٬ویلیام بانت وزیر سابق آموزش دولت بوش ٬جین کرکپاتریک سفیر سابق آمریکا درسازمان ملل وروزنامه نگاری چون جرج ویل است.

/ 0 نظر / 10 بازدید