♥♥زندگـــღـــی زیباســღـــت♥♥
اشکهایی که پس از هر شکست میریزیم همان عرقیست که برای پیروزی نریخته ایم

...فاماعلی والعباس والزبیرفقعدوافی بیت فاطمه حتی بعث الیهم ابوبکرعمربن الخطاب لیخرجهم من بیت فاطمه،وقال له: ان ابوافقاتلهم

...اماعلی علیه السلام وعباس وزبیردرخانه ی فاطمه سلام الله علیهانشستندتااین که ابوبکرعمربن خطاب رابه سوی آنان فرستادتاایشان راازخانه ی فاطمه بیرون نمایدوابوبکربه عمرگفت:اگر(ازبیرون آمدن خانه)امتناع ورزیدندباآن هامقاتله وجنگ کن.اثبات شهادت حضرت زهراسلام الله علیهاازکتب برادران اهل سنت واعتراف ابن تیمیه
نویسنده: سیدحسین طباطبائی - ۱۳٩٢/۱٢/٢۳

 

 

 

 

بسمه تعالی

جریان هجوم به خانه فاطمه زهراسلام الله علیها


تصمیم ودستوربه هجوم

وقوع هجوم

جمع آوری هیزم

رفتن عمربه سوی خانه وتهدیدودستوربه آتش زدن

آتش زدن درب خانه

فشاربین درب ودیوار

میخ در

بدون اجازه واردشدن

لگدزدن

تازیانه زدن

جسارت های زبانی

جراحت های وارده به فاطمه زهراسلام الله علیها

جراحت پهلو

شکستن استخوان پهلو

جراحت سینه

جراحت شکم

جاری شدن خون ازکمروپهلو

تصمیم ودستوربه هجوم

مدرک اول:

...فاماعلی والعباس والزبیرفقعدوافی بیت فاطمه حتی بعث الیهم ابوبکرعمربن الخطاب لیخرجهم من بیت فاطمه،وقال له: ان ابوافقاتلهم

...اماعلی علیه السلام وعباس وزبیردرخانه ی فاطمه سلام الله علیهانشستندتااین که ابوبکرعمربن خطاب رابه سوی آنان فرستادتاایشان راازخانه ی فاطمه بیرون نمایدوابوبکربه عمرگفت:اگر(ازبیرون آمدن خانه)امتناع ورزیدندباآن هامقاتله وجنگ کن.

منابع:

1-العقدالفرید2/73-ابن عبدربه اندلسی متوفای  328

2-تاریخ ابی الفداءالمختصرفی اخبارالبشر1/239-اسماعیل بن ابی الفداء- متوفای 732

می نویسد:إن ابابکربعث عمربن الخطاب إلی علی ومن معه لیخرجهم من بیت فاطمه رضی الله عنهاوقال إن أبواعلیک فقاتلهم

3- فلک النجاه فی الامامه والصلاه/121-علی محمدفتح الدین حنفی – متوفی 1271 نقل کرده ازابی الفدا

4- اعلام النساء4/116و117-عمررضاکحاله

مدرک دوم:

بعث أبوبکرعمربن الخطاب إلی علی حین قعدعن بیعته وقال:ائتنی به بأعنف العنف

هنگامی که علی علیه السلام ازبیعت باابوبکرکناره گیری کرد،ابوبکرعمربن خطاب رابه سوی علی علیه السلام فرستادوگفت:اوراباسخت ترین تندی وعتاب به نزدمن بیاور(برای بیعت گرفتن)

انساب الاشرا ف 1/253- احمدبن یحیی بن جابرالبلاذری-متوفی279

 

 

وقوع جرم

مدرک سوم:

فجاء عمرفی عصابة فیهم اسیدبن حضیروسلمة  بن سلامة بن قریش وهما من بنی عبدعبدالاشمل فاقتحماالدارفصاحت فاطمة وناشدتهماالله...

پس عمرباگروهی که درمیان آنهااسیدبن حضیروسلمة بن سلامة بن قریش که آن دوازطایفه ی بنی عبدالاشمل بودند،آمدآن دوداخل خانه شدندوفاطمه علیهاالسلام فریادکشیده وآن دورابه خداقسم داد(که ازخانه خارج شوند

1-السقیفة وفدک(تحقیق شیخ محمدهادی امینی)/72-جوهری م.323

2- شرح نهج البلاغه 2/50- ابن ابی الحدیدم.656

 

مدرک چهارم

فوجهواالی منزله فهجموا علیه....

پس به سوی منزل او(امام علی علیه السلام)شتافتندوبراویورش بردند....اثبات الوصیة/124(طبع مرکزالمصطفی)-مسعودی م.345

مدرک پنجم

 ثم قام عمرفمشی معه جماعة حتی اتواباب فاطمة ...فلماسمعت أصواتهم نادت بأعلی صوتها یاأبت یارسول الله ماذالقینابعدک من ابن الخطاب وابن ابی قحافه ...انصرفواباکین... وبقی عمرومعه قوم فأخرجواعلیافمضوابه إلی أبی بکرفقالواله بایع فقال إن أنالم أفعل فمه قالواإذاوالله الذی لااله الاهونضرب عنقک

سپس عمربرخاست وگروهی بااوحرکت کردندتابه درب خانه ی فاطمه سلام الله علیهارسیدند،فاطمه تاصدای آنهاراشنیدباندای بسیاربلندفرمود:ای پدر!ای رسول خدا بعدازتوازابن خطاب وابن ابی قحافه چه هابرسرماآمد...جمعی ازآن گروه بازگشتند،اماعمرهمراه جمعی باقی ماندپس علی راازخانه بیرون کشیده واورابه سوی ابوبکربردندوبه اوگفتندبیعت کن پس (علی علیه السلام )فرمود:اگربیعت نکنم چه می کنید؟

گفتندقسم به خدایی که جزاوخدایی نیست گردنت راخواهیم زد.

الامامة والسیاسة 1/16-ابومحمدعبدالله ابن مسلم قتیبة الدینوری – متوفی 276هجری قمری

جمع آوری هیزم

مدرک ششم

اعتراف ابن خزابه

قال ابن خزابة فی کتابه الغررقال زیدبن اسلم کنت ممن حمل الحطب مع عمرالی باب فاطمه

ابن خزابه درکتاب غرراززیدبن اسلم روایت می کندکه من ازجمله کسانی بودم که به همراه عمرهیزم به طرف درب خانه فاطمه علیه السلام بردیم

فلک النجاة /122-علی محمدفتح الدین حنفی م.127

مدرک هفتم

فبعث الیهم عمرفجاء فناداهم وهم فی دارعلی فأبواأن یخرجوافدعابالحطب

پس(ابابکر)عمررابه سوی آنهافرستادعمرنزدآنهاآمدوآنهاراصدازدوحال آن که ایشان درخانه ی علی علیه السلام بودند.ولی آن هاازخارج شدن اباءوامتناع ورزیدندپس عمرهیزم طلب کرد

الامامة والسیاسة 1/16ابومحمدعبدالله بن مسلم ابن قتیبة الدینوری- متوفی 274

مدرک هشتم

وجمع عمرالحطب علی باب بیت فاطمة (ذالک الباب الذی طالماوقف علیه رسول الله وقال :السلام علیکم یااهل بیت النبوة وماکان یدخله الابعدالاستئذان)

عمرهیزم رابردرخانه فاطمه سلام الله علیها جمع کرد(همان دربی که رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم چه بسیاربردرآن خانه می ایستادندومی فرمودندالسلام علیکم یااهل بیت النبوه وبدون اذن برآن خانه واردنمی شدند)

مؤتمرعلماء بغداد4/10-مقاتل ابن عطیة م.505

مدرک نهم

قال ابن ابی الحدیدفی شرح نهج البلاغه:

قال المسعودی...کمافعل عمربن الخطاب ببنی هاشم لماتأخرواعن بیعة أبی بکرفإنه أحضرالحطب لیحرق علیهم الدار

همانطورکه عمراین کاررابابنی هاشم کردوقتی آنان (امام علی وحضرت صدیقه سلام الله  علیهما)ازبیعت باابوبکردرنگ کردندپس به درستی که عمرهیزم آماده کردتااین که خانه رابرآنان بسوزاند.

شرح نهج البلاغه 20/147-ابن ابی الحدیدم.656

ابن ابی الحدیداین عبارت راازمسعودی درکتاب مروج الذهب 3/86متوفی 346نقل کرده امابعدازاین عبارت فانه احضرالحطب لیحرق علیهم الدارراحذف کرده اند.

رفتن عمربه سوی خانه وتهدیدودستوربه آتش زدن

مدرک دهم

وإن ابابکرتفقدقوماتخلفواعن بیعته عندعلی فبعث إلیهم عمرفجاءفناداهم وهم فی دارعلی فأبواأن یخرجوافدعابالحطب وقال والذی نفس عمربیده لتخرجن أولأحرقنهاعلی من فیهافقیل له یاأباحفص إن فیهافاطمة فقال وإن

فخرجوافبایعواالاعلیاعلیه السلام

ابابکرگروهی راجویاشدکه ازبیعت بااوتخلف کرده ونزدعلی علیه السلام

می باشند.پس عمررابه سوی آن هافرستاد،عمرنزدآن هاآمده وآنهاراصدازدوحال آنکه ایشان درخانه ی علی علیه السلام بودند،ولی آنهاازخارج شدن اباءوامتناع ورزیدند.

پس عمرهیزم طلب کردوگفت:به آن خدایی که جان عمردردست اوست یاازخانه خارج می شویدیاخانه راباتمام کسانی که درآن هستندمی سوزانم .

به عمرگفته شد:ای اباحفص فاطمه علیهاالسلام دراین خانه است.عمرگفت:اگرچه(فاطمه علیهاالسلام درخانه باشد).پس آن گروه خارج شدهوباابوبکربیعت کردندجزعلی علیه السلام.

الامامة والسیاسة1/16(ابومحمدعبدالله بن مسلم بن قتیبة الدینوری-متوفی276

مدرک یازدهم

فجاءعمرقبس فتلقته فاطمة علی الباب فقالت فاطمة:یابن الخطاب أتراک

محرقاعلی بابی ؟قال نعم وذالک أقوی فیماجاءبه ابوک.

عمردرحالی که پاره ای آتش دردست داشت آمدپس فاطمه سلام الله علیهااورابردرب خانه اش مشاهده کردوفرمود:ای پسرخطاب آیامی خواهی درب خانه ام راآتش بزنی؟عمرگفت آری این محکمترین امراست درآن چه پدرت آورده....

انساب الاشراف1/252(احمدبن یحیی بن جابرالبلاذری-متوفی279)

مدرک دوازدهم:

فاقبل بقبس من نارعلی أن یضرم علیهم الدلرفلقیته فاطمة فقالت:یابن الخطاب أجئت لتحرق دارنا؟قال نعم أوتدخلوافیمادخلت فیه الامة

عمرباپاره ای ازآتش پیش آمدتاخانه رابرآنهابه آتش بکشدپس فاطمه اورامشاهده کردوفرمود:ای پسرخطاب آیاآمده ای تاخانه ی مارابه آتش

بکشی؟!عمرگفت:بله!یااین که هماننددیگران بیعت کنید

العقدالفرید2/73(ابن عبدربه الاندلسی-متوفی 328

 

مدرک سیزدهم

وکان یصیح احرقوادارهابمن فیهاوماکان فی الدارغیرعلی وفاطمة والحسن والحسین...

عمر(به خانه ی فاطمه حمله ورشده)وفریادکشید:خانه رابااهلش به آتش بکشیدودرخانه کسی جز(حضرت)علی علیه السلام وفاطمه علیهاالسلام و(امام)حسن وحسین علیهماالسلام نبود...

الملل والنحل1/52فی المکتبة الشامله و(تحقیق محمدسیدگیلانی)1/57

وطبع مکتبة الانجلوالمصریه 1/59(محمدبن عبدالکریم بن ابی بکراحمدالشهرستانی متوفی548)اگرچه شهرستانی این نقل رابه شیعه نسبت داده امامعلوم میشودکه درعصرشهرستانی این قضایامشهوربوده.

مدرک چهاردهم

جاءعمرالی بیت فاطمه فی رجال من الانصارونفرقلیل من المهاجرین فقال والذی نفسی بیده لتخرجن الی البیعة اولاحرقن البیت علیکم

عمرباگروهی ازانصاروعده ای ازمهاجرین به سوی خانه ی فاطمه آمدپس گفت به آن خدایی که جان عمردردست اوست یابرای بیعت ازخانه خارج شویدیااینکه خانه رابرشما به آتش می کشم.

السقیفة وفدک (تحقیق دکتورشیخ محمدهادی امینی /73)

الجوهری متوفی 323

آتش زیدن درب خانه

مدرک پانزدهم:

فوجهواالی منزله فهجمواعلیه واحرقوابابه واستخرجوه منه کرها....

پس راه خانه ی علی علیه السلام رادرپیش گرفتندوبه اویورش بردندودرب خانه اش رزاآتش زدندواورابه زوربیرون کشیدند...

اثبات الوصیه /124(ط مرکزالمصطفی)مسعودی م.346

مدرک شانزدهم:

وجمع عمرالحطب علی باب بیت فاطمه...واحرق الباب بالنار

عمرهیزم رابردرخانه ی فاطمه جمع کرد...وخانه راباآتش سوزاند

مؤتمرعلماء بغداد4/10(مقاتل بن عطیة م505

فشاربین درودیوار

مدرک هفدهم

ولماجائت فاطمة خلف الباب لتردعمروحزبه عصرعمرفاطمة بین الحائط والباب عصرة شدیدة قاسیة

وقتی حضرت فاطمه سلام الله علیها پشت درآمدتاعمروحزبش رابرگرداند،عمرفاطمه رابین درودیواربه شدت فشاردادتافرزندش سقط شدومیخ دربه سینه ی زهراسلام الله علیهافرورفت.

مؤتمرعلماءبغداد4/10(مقاتل بن عطیة م505

مدرک هیجدهم

وضغطواسیدة النساءبالباب حتی اسقطت محسنا

(درهجوم به خانه فاطمه)سیده ی زنان راپشت درب چنان فشاردادندکه محسن علیه السلام سقط شد.

اثبات الوصیة/142(مسعودی متوفی 346

میخ در

مدرک نوزدهم

ولماجائت فاطمة خلف الباب لتردعمروحزبه عصرعمرفاطمة بین الحائط والباب عصرة شدیدة قاسیة حتی أسقطت جنینهاونبت بمسمارالباب فی صدرهاوصاحت فاطمة :یاابتاه یارسول الله انظرماذالقینابعدک من ابن الخطاب وابن ابی قحافه!

وقتی حضرت فاطمه سلام الله علیهاپشت درآمدتاعمروحزبش رابرگرداندعمرفاطمه رابین درودیواربه شدت فشاردادتافرزندش سقط شدومیخ دربه سینه زهراسلام الله علیهافرورفت وندابرآوردکه ای پدر

ای رسول خداببین بعدازشماپسرخطاب وپسرابی قحافه چه ظلمهایی برماکردند...

مؤتمرعلماءبغداد4/10-مقاتل بن عطیة م .505

بدون اجازه واردشدن

مدرک بیستم

وددت(لیتنی)أنی لم أکن کشفت (فتشت)بیت فاطمة علیهاالسلام(وترکته)...

ابوبکرگفت دوست می داشتم(ای کاش من)نمی گشودم(تفتیش نمی کردم)خانه ی فاطمه علیهاالسلام را(وخانه ی اوراواگذاشته بودم)...

این عبارت باتفاوت اندکی دراین منابع موجوداست:

1-جمهرة النسب- طبع دارالیقضة العربیة دمشق 2/94-ابن الکلبی م 204

2-الاموال (فی المکتبة الشاملة)1/387-ابن زنجویة م.251

3-الامامة والسیاسة1/21فی المکتبة الشاملة وتحقیق شیری 1/36

ابن قتیبة م 276(فلیتنی ترکت بیت علی

4-تاریخ طبری (فی المکتبة الشاملة )2/353وتحقیق نخبة من العلماء الاجلاء2/619و(ط موسسة عزالدین بیروت )3/215-طبری م 310

5- السقیة وفدک تحقیق محمدهادی امینی 43وط مکتبة نینواالحدیئة تهران 73-جوهری م 323

6-العقدالفرید(فی المکتبة الشاملة)2/78وط مکتبة النهضة المصریة بیروت

4/268-ابن عبدربه الاندلسی م 328

7- مروج الذهب (فی المکتبة الشاملة 1/290وط بیروت 2/317-مسعودی م 346

8-معجم الکبیر1/62- طبرانی م 360

9- تاریخ مدینة الدمشق (فی المکتبة الشامله 3/418وتحقیق علی شیری 30/419    الی422- ابن عساکرم 571

10- الاحادیث المختارة1/10-ضیاء الدین الحنبلی م 643

11-شرح نهج البلاغه 2/46 ابن ابی الحدید م 656

12- میزان الاعتدال(فی المکتبة الشامله وتحقیق علی محمدالبجاوی 3/109- ذهبی م 748

13-تاریخ الاسلام -  عهدالخلفاء الراشدین (فی المکتبة الشامله وط داراکتب العربی 3/117-ذهبی م 748

14-جامع المسانیدوالسنن17/65-ابن کثیردمشقی م 774

15-مجمع الزوائد5/366-الهیثمی م 807

16-لسان المیزان (فی المکتبة الشامله 2/185 وط مؤسسة اعلمی 4/189-ابن حجرعسقلانی م 825

17-مسندفاطمة الزهراء (ط حیدرآباد17وط موسسه الکتب السقایه بیروت 34/35-سیوطی م 911

18-کنزالعمال (فی المکتبه الشامله 5/632وط موسسه الرساله 5/631

متقی هندی م 975

19- الضعفاء الکبیر7/117-عقیلی

لگدزدن

مدرک بیست ویکم

إن عمررفس فاطمة حتی اسقطت بمحسن...

عمربالگدبه فاطمه علیهاالسلام کوبیدکه به این جهت محسن علیه السلام راسقط کرد...

1-میزان الاعتدال 1/139ذهبی م 748

2-سیراعلام النبلاء 15/578-ذهبی م 748

3- لسان المیزان 1/268-ابن حجرعسقلانی م 825

تازیانه زدن

مدرک بیست ودوم

فالتفت عمرإلی من حوله وقال:إضربوافاطمة فانهالت السیاط علی حبیبة

رسول الله وبضعته

عمربه اطرافیانش روکردوگفت : فاطمه علیهاالسلام رابزنید! پس تازیانه هابرحبیبه ی رسول خدافرودآمد...

مؤتمرعلماء بغداد4/10مقاتل ابن عطیة م 505 (المکتبة الشاملة)

جسارت های زبانی

مدرک بیست وسوم

فلماسمع ابوبکرخطبتها شق علیه مقالتهافصعدالمنبروقال :ایهاالناس ماهذه الرعة إلی کل قالة ! أین کانت هذه الامانی فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم لامن سمع فلیقل ومن شهدفلیتکلم إنماهوثعالة شهیده ذنبه مرب لکل فتنة

پس چون ابوبکرخطبه ی فاطمه سلام الله علیها (هنگام اعتراض آن حضرت به غصب فدک)راشنیدگفته های فاطمه علیهالسلام براوسنگین تمام شدلذابرمنبررفت وگفت ای مردم این چه سست عنصری است که دربرابرهرسخنی که می شنویدازشمامی بینم؟این ادعاهاوآرزوهادرزمان رسول خداصلی الله علیه وآله کجابود؟...به درستی که او(نعوذبالله منظورش امیرالمؤمنین علی علیه  السلام بود)روباه ماده ای است که شاهدش دم اوست .اوبرپاکننده ی هرفتنه ای استو

(ابوبکرمی خواست بگویدکه حضرت علی علیه السلام برای فتنه به پا نمودن حضرت فاطمه سلام الله علیها راجلوانداخته واوراشاهدحقانیت اوقرارداده.)

السقیفة وفدک (تحقیق شیخ محمدهادی امینی 104-ابوبکرجوهری م 323

2- شرح نهج البلاغه 15/215- ابن ابی الحدیدم 656

جراحت های وارده به حضرت صدیقه سلام الله علیها

جراحت پهلو

مدرک بیست وچهارم

قال رسول الله صلی الله علیه وآله....اللهم العن من ظلمها...وخلدفی نارک من ضرب جنبها(جنبیها)...

پیامبراکرم صلی الله علیه وآله فرمودند:...خدایاآنان راکه به فاطمه ظلم می کنندلعنت کن....وکسانی که به پهلویش ضربه می زنند به آتش ابدی خودبسوزان...

فرائدالسمطین2/34-35(بیروت طبع محمودی)جوینی شافعی م 730

شکستن اسخوان پهلو

مدرک بیست وپنجم

...وکسرت جنبها(جنبیها)

...واستخوان پهلویش شکسته شد

فرائدالسمطین2/34-35-طبع محمودی-جوینی شافعی م 730

جراحت سینه

مدرک بیست وششم

عصرعمرفاطمة بین الحائط والباب عصرة شدیدة قاسیة ...ونبت بسمارالباب فی صدرهاوصاحت فاطمة أبتاه یارسول الله

عمرفاطمه سلام الله علیها رابین درودیوارفشارشدیدی داد...ومیخ دربه سینه ی حضرت فرورفت وفریادکشید:پدرجان !ای رسول خدا!

موتمرعلماء بغداد4/10-مقاتل بن عطیة م 505

جراحت شکم

مدرک بیست وهفتم

إن عمرضرب بطن فاطمة یوم البیعة حتی ألقت الجنین (المحسن)من بطنها

عمردرروزبیعت چنان ضربه ای به شکم فاطمه زدکه فاطمه جنین خودراسقط نمود.

1-الملل والنحل(تحقیق محمدسیدگیلانی 1/57وفی المکتبة الشاملة 1/52)

شهرستانی م 548

2- الوافی بالوفیات (تحقیق احمدالارنائوط وترکی مصطفی)6/15وفی المکتبه الشامله 2/227

جاری شدن خون ازکمروپهلو

مدرک بیست وهشتم

التفت عمرإلی من حوله وقال :إضربوافاطمة فانهالت السیاط علی حبیبة

رسول الله وبضعته حتی أدمواجسمها!

...عمرنگاهی به اطرافش کردوبه هوادارانش گفت:فاطمه علیهاالسلام رابزنید!دراین حال شلاق هایی بربدن حبیبه وپاره ی تن رسول خداواردآمدتااین که بدن اورامجروح وپرازخون نمود.

موتمرعلماءبغداد4/10(مقاتل بن عطیة م 505

محققین توجه داشته باشندکه آدرس کتاب المؤتمرعلماءبغدادطبق برنامه المکتبه الشامله نسخه 3.24(آخرین نسخه موجودومابقی نسخه 3.8رجوع کنند

اعتراف ابن تیمیه

....ونحن نعلم یقینا أن أبا بکر لم یقدم على علی والزبیر بشیء من الأذى بل ولا

 

على سعد بن عبادة المتخلف عن بیعته أولا وآخرا وغایة ما یقال إنه کبس البیت

لینظر هل فیه شیء من مال الله الذی یقسمه وأن یعطیه لمستحقه ثم رأى أنه

لو ترکه لهم لجاز فإنه یجوز أن یعطیهم من مال الفیء وأما إقدامه علیهم

أنفسهم بأذى فهذا ما وقع فیه قط باتفاق أهل العلم والدین ......

ملاحظه می کنیدکه ابن تیمیه اصل هجوم به بیت نبوت رامنکرنشده ولی آن

راتوجیه کرده رفتندببینندآیاچیزی ازبیت المال درآن خانه هست یانه؟*** ٧ فروردین ۱۳٩۳ | ٦:٤٦ ‎ب.ظ*** اینجـانب عـادل *** رد پـای شمـا ()
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

فقر..................................... میخواهم بگویم........................... فقر همه جا سر میکشد............... فقر ،گرسنگی نیست ،عریانی هم نیست... فقر ،چیزی را "نداشتن" است ،ولی ،آن چیز پول نیست/طلا و غذانیست.................... فقر همان گرد و خاکی است که بر کتابهای فروش نرفتهء یک کتابفروشی می نشیند... فقر ،تیغه های برنده ماشین بازیافت است ،‌ که روزنامه های برگشتی را خرد میکند ...... فقر،کتیبه سه هزارساله ایست که روی آن یادگاری نوشته اند............................... فقر ،پوست موزی است که از پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته میشود............. فقر، همه جا سرمیکشد........................ فقر ،شب را "بی غذا" سر کردن نیست...... فقر ، روز را " بی اندیشه "سر کردن است...
نويسندگان
لینک دوستان
صفحات اختصاصی
موضوعات وب
امکانات وب
RSS Feed